دوره‌های آموزشی

یکی از خدماتی که بانیک در کنار مشاوره مدیریت و کسب‌وکار ارائه می‌کند، ایجاد دوره‌های آموزشی اختصاصی به تناسب شرایط زمانی و نیاز روز کارفرما یا خود بانیک است. برای این منظور، آکادمی تجربه بانیک [ماتریس] از سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ به جذب تجربه‌آموز از خارج از بانیک نیز اقدام کرد.

رویکرد بانیک به آموزش کسب‌وکار، رویکرد تجربه‌محور و یادگیری از طریق تجربه است. طبیعتا دوره‌هایی که بانیک طراحی می‌کند، هر بار با یکی از این دو هدف اصلی طراحی و برگزار می‌شوند: