هشت مهارت شغلی برای موفقیت در جهان پس از کرونا

هشت مهارت شغلی که به عنوان یک مدیر یا یک متخصص حرفه‌ای یا یک پرسنال برند برای مواجهه با جهان پس از کرونا نیاز دارید.

ادامه خواندنهشت مهارت شغلی برای موفقیت در جهان پس از کرونا

پنج مهارت پر تقاضای سخت و نرم در سال ۲۰۲۰ و راهکارهایی برای یادگیری

مهارت سخت در برابر مهارت نرم مهارت‌های سخت (Hard Skills) توانایی فرد در انجام یک وظیفه مشخص را تعریف می‌کند. مهارت‌های سخت شامل دانش تخصصی و توانایی‌های فنی مانند ایجاد…

ادامه خواندنپنج مهارت پر تقاضای سخت و نرم در سال ۲۰۲۰ و راهکارهایی برای یادگیری

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد