برخی از مشتریان بانیک

مخاطبان خدمات تخصصی بانیک، نخبگان و پیشروان مدیریت و کسب‌وکار هستند که رویکرد کل‌نگر، سیستمی و یکپارچه به کسب‌وکار خود دارند؛ به مشاور حرفه‌ای اعتماد دارند؛ و به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و علمی برای دستیابی به راهکارهای جامع و یکپارچه اعتقاد دارند و اعتبار عملیاتی‌کردن اعتقادات خود را کسب کرده‌اند.

مشتریان بانیک ۱۳۹۸