ماتریس ارزیابی برند

کاری که به عنوان ارزیابی برند انجام می‌شود و گزارش‌های سالانه آن توسط شرکت‌های متخصص این حوزه در دنیا منتشر می‌شود، عموما ارزش‌گذاری برند است. در ایران هم گزارش‌های پراکنده‌ای در این حوزه وجود دارد. اما رویکرد بانیک به ارزیابی برند، صرفا معطوف به ارزش‌گذاری مالی برند نیست.

بانیک در سال‌های اخیر، شرکت‌های متعددی را به ویژه در استان خراسان، با استفاده از ماتریس ارزیابی اختصاصی خود ارزیابی کرده است و این باعث شده تا نسخه کنونی نرم‌افزار «ماتریس ارزیابی برند» [BEM]،  به یک ابزار کارا و موثر در ارزیابی برندها تبدیل شود. 

BEM : Brand Evaluation Matrix

نرم‌افزار BEM در حال حاضر تنها در اختیار مشاوران بانیک قرار دارد و ابزاری است که در فاز نظارت و ارزیابی فرایند مشاوره بانیک باید استفاده شود. اما در مواردی به تناسب نوع درخواست کارفرما، نسخه‌های اختصاصی‌سازی‌شده آن جهت ارزیابی اولیه برمبنای خوداظهاری و مصاحبه با مدیران ارشد سازمان‌ها نیز تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است.

نهایتا هدف ما از ارزیابی برند، آسیب‌شناسی و نیازسنجی عمیق و ۳۶۰درجه کسب‌وکاری است که قصد دارد از خدمات بانیک استفاده کند. این به ما و به کارفرما کمک می‌کند تا به درک متقابلی از نیاز موجود و ابعاد آن دست یابیم و راهکارها را بر اساس فوریت و ضرورت، به صورت علمی و منطبق بر آخرین نسخه متامدل بانیک ارائه کنیم.